Aktuális, Magazin

A fenevad bélyege – jelek, jelentések a teológia tükrében

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. (Jelenések 13,16 – 18)

A fenevadnak neve van, ez a név pedig egy szám: 666.
hatos szám Isten ellenségeivel kapcsoltos, a tökélletlenséget szemlélteti. Nabukonodozor felállitott egy arany állóképet, amely 6 könyöknyi széles és 60 könyöknyi magas volt, hogy egyetlen imádatban egyesitse politikai tisztviselőit. Amikor Isten szolgái megtagadták a képmás imádatát, a király a tűzes kemencébe vetette őket. (Daniel 3:1-23) A hatos szám kevesebb a hetesnél, amely az Isteni teljesség jelképe. Tehát a 666-os szám három tökélletlen földi formát jelkepez, amelyek távol állnak Isten tervetől és nem egyeztethetőek össze szándékával.

 

 

Milyen dolgok határozhatják meg napjainkban, azt a jelenséget, hogy bizonyos emberek (jelen esetben Isten népe) ne tudjanak vásárolni (adni és venni), ezáltal elveszitve privilégiumaikat másokhoz képest?

1. Ahhoz, hogy ez megvalósitható legyen szükség van erre irányuló törvényekre(Dan 3:1-7) Dániel könyvében, Nabukodonozor készitetett egy hatalmas szobrot, és törvényt hoztak, hogy minden polgár köteles meghajolni előtte. Ez Dániel napjaiban és napjainkban is csak politikailag hozható meg. Tehát az egyik faktor amelyen keresztűl megvalósulhat ez az esemeny az a politika.

2. Eladni és nem adni, venni és nem venni. Ezek egyértelműen a kereskedelem terűletei, ha a törvények úgy határozzák meg, hogy Isten népe nem vehet részt ebben a rendszerben, akkor engedelmeskedni kell a politikának, hiszen a kereskedelem és a piac a keresleten a nyerességen és a pénzen alapszik, nem engedheti meg, hogy érzelmi szálak meggyengitsék, mert politikai és jogi támogatás nélkül csődbe menne.

 

 

3. Kicsik és nagyok, gazdagok és szegények, szolgák és szabadok, egyetlen forma amelyben egyenlőség van a külömböző társadalmi rétegek között, az Isten népének gyülekezete, minden népből és nemzetből, egy kis nép aki nem hajol meg az állóképnek, mivel ezen gesztus nem egyezthető össze Isten törvényével. A vallások a legtöbb esetben a külömbözőségeket inkabb erősitették mintsem csökkentették, politikai és anyagi érdekek fűzik egyes csoportokhoz. Olyan ünnepek megtartását kötelezi amelyek nem isteni eredetűek, olyan életmódót engednek meg és tolerálnak gyülekezeteikbe, amelyek Isten törvényébe ütköznek. Ebben tűnik ki a leginkább Isten népe. A babiloni államférfiak, pont a vallási nézeteket, az Isten iránti elkötelezettséget használták fel céljaik elérésére. Istennek hajolnak-e meg, vagy a szobornak. Amiben Isten népe kiválik, hogy hitének alapja csak és kizárólag Isten Igéje, és elfordulása az olyan világi dolgoktól amelyek ellentmondanak Isten Igéjének, akárcsak a három zsidó férfi: Sidrák, Misák és Abednégó. Hiszem csak Isten szabadithat meg a tűzes kemencétől.(Dan 3:11-13)

Jogosan irja János a Jelenések könyvében: Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és a reamért csapasok, ne érjenek titeket. (Jel 18:4)

 

 

A fentiek egyértelműen bizonyitják azokat a módszereket és eszközöket, amelyek a Fenevad birtokában vannak és általuk hatni tud az emberekre. Mit jelent az, ha valakit megjelölnek a homlokán vagy a jobb kezén a vadállat nevével? Amikor Isten a Törvényt adta Izraelnek, ezt mondta nekik: Tegyétek ezeket a szavaimat a szívetekre és a lelketekre, és kössétek azokat jel gyanánt a kezetekre és szolgáljanak homlokszalagúl a szemeitek között (5Mózes 11:18). Ezek a szavak azt jelentették, hogy az izraelitáknak szüntelenül maguk előtt kellett tartaniuk a Törvényt, hogy az befolyásolja minden tettüket és gondolatukat. A 144 000 felkentnek a homlokukra van írva Jahve és Jézus Krisztus neve (Jelenések 14:1). Hasonlóképpen Sátán is felhasználja a fenevad démoni jelét. Bárki, aki mindennapi tevékenységét végzi, mint például vásárol vagy elad, arra kényszerül, hogy olymódon végezze azt, ahogy a fenevad teszi, mint mondjuk az ünnepek megtartását. Megkövetelik tőle, hogy imádja a vadállatot, hagyja, hogy az irányítsa az életét, mintha elfogadná annak jelét.

Azok, akik nem hajlandók elfogadni a vadállat jelét, állandó nehézségeknek teszik ki magukat. A földünk némely részén a vallás annyira szerves részévé lett az emberek életének, hogy aki a bibliai igazságok mellett kiáll, azt kitaszítja a családja és megtagadják korábbi barátai. Nagy hitre van szükség ennek elviseléséhez (Máté 10:36-38; 17:22). Olyan világban, ahol a nagy többség az anyagi javakat imádja és ahol a becstelenség uralkodik, az igaz kereszténynek gyakran teljes mértékig egyedül Istenben kell bíznia, hogy ő támogatni fogja a helyes út követésében (Zsoltárok 11:7; Zsidók 13:18). Az erkölcstelenségbe süllyedt világban szilárd határozottságra van szükség ahhoz, hogy tiszta és szeplőtelen maradjon az ember. És a mai egyre növekvő munkanélküliség idején, egyre nehezebb lesz az igaz keresztény számára elkerülni az olyan munka elvállalását, amely megalkuvást jelentene Isten előtti feddhetetlensége tekintetében (Mikeas 4:3,5). A világ nehezen elviselhető hellyé lessz azok számára, akik nem viselik magukon a fenevad jelét.

És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)

És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. (Jelenések 15,2)

Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. (Jelenések 16,2)

És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. (Jelenések 19,20)

És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. (Jelenések 20,4)

 

 

Isten megtiltja, hogy testünk bármely részére bélyeget tegyünk: Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.(3 Mózes 19,28) A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. (2 Kor. 1,21-22) A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. (Eféz. 1,13-14)

A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. (Dániel 2,40) Sátán célja egy új pénzügyi, politikai, és embereket ellenőrző világuralmi rendszer kialakítása, az önálló nemzeteket függetlenségüktől megfosztottaknak és egy világdiktátor vezette világkormány alá rendelteknek képzeli el. Látszólag ártalmatlan találmányok rémálomszerű elnyomóeszközökké válnak arrogáns, kapzsi és hataloméhes emberek kezében.

A világon levő számítógépek száma exponenciálisan növekszik, a számítógépes hálózatok pedig már az egész földet körülölelik. Pár év múlva valószínűleg az Egyesült Államok minden otthona rendelkezni fog számítógéppel és internetes kapcsolattal. Az adatbázisok száma és a bennük tárolt információ mennyisége is vészesen nő. Mindez köztudott. Ellenben kevésbé ismert, hogy ezek az adatbázisok országosan és nemzetközileg is kapcsolódnak egymáshoz. Bankok, cégek és állami szervek osztoznak az állampolgárok legfontosabb adatain azok beleegyezése nélkül. Az adóhivatal, szociális és egészségügyi intézmények, biztosítótársaságok, bankok, viszonteladók, közlekedésrendészet stb. mind elektronikus kapcsolatban állnak egymással. A háló pedig napról napra növekszik. Ennek ellenére Sátán képes még a legőszintébb gyanútlan balekokkal és beépített emberekkel is elvégeztetni piszkos munkáját itt a Földön. Felmérhetlen károkat okozhatnak a világ vezető csúcstechnikai intézményeinek és laboratóriumainak folyosóit róvó brilliáns, de lelkileg tudatlan emberek által a mi ellenőrzésünkre kifejlesztett termékek. (Texe Marrs, Project L.U.C.I.D.)

 

 

És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)

A világgazdaság pénznélkülivé válik. Kiépülőben van az adatbázisok nemzetközileg összekapcsolt globális hálózata, amely rengeteg információt tárol rólunk. A számítástechnika fejlődése tette lehetővé a bankügyletek, adóbefizetések és vásárlások elektronikus úton történő lebonyolítását. A fizetéseket, állami segélyeket és munkanélküli járadékokat elektronikus úton utalják át a bankszámlákra. A valódi pénzt így fokozatosan az elektronikus, azaz virtuális pénz váltja fel, ami számítógépeken tárolt számokat jelent.

Szép lassan hozzászokunk, hogy élvezzük az elektronikus fizetés eme kényelmes formáit. Most vagyunk a következő stádiumban: a kártyák és az elektronikus pénz használata kezd kötelezővé válni. Egyes nyugati országokban a pár ezer dollárnál nagyobb összegű készpénzügyletek már gyanúsnak minősülnek. Így kényszerítik rá a lakosságot a kártyák használatára. A készpénz szabadságot jelent, hiszen titoktartást és névtelenséget biztosít a tranzakciók során. Ugyanakkor decentralizálást is jelent. Valamely személy pénzügyeinek az ellenőrzése életének az ellenőrzését is jelenti, és Sátán tisztában vannak ezzel. A lakosság követéséhez, megfigyeléséhez és ellenőrzéséhez jól jön a készpénz kiküszöbölése. A cél egy pénznélküli társadalom, ahol minden tranzakciót számítógépes banki rendszeren kényszerítenek keresztül. Számos pénzügyi szakértő már régóta globális tőzsdeösszeomlást jósol. Az lehetőséget teremtene a készpénz kiiktatására és egy még jobban elrabszolgásító globális gazdasági rend megvalósítására. Ha bekövetkezik egy világméretű tőzsdecsőd, akkor azt valószínűleg a színfalak mögött tervezték meg. A pénznélküli társadalom fogja előkészíteni a terepet a fenevad bélyege rendszeréhez.

A világgazdaság pénz nélkülivé válása nem éri meglepetésként az igazi keresztényeket, akik tanulmányozzák a Bibliát, Isten Szavát. E meggyőződésüket főleg a Jelenések könyvében található alábbi részre alapozzák, nem hajolnak meg Nabukodonozor szobrának, amely jelen esetben a világi Sátán álltal ellenörzőtt vallás, politika és kereskedelem, hanem kiállnak Isten mellett:

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. (Jelenések 13,16-17)

Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. (Malakiás, 4,1-3)

Meggyöződésünk, hogy a minel több adatbázis megjelenése, bizonyos szolgáltatások mögött (pl. social networking) mind ezekre a fejlesztésekre és célokra irányulnak. Akarva akaratlanul információkat osztunk meg magunkról. Nem is feltétlen szükséges semmilyen beépitett chip, mert amugy is jelen vagyunk és tudnak rólunk. Ha nem is lehet minden embert megjelölni, de aki veszelyt jelenthet azt megismerik, hiszen az adathalászattal épp elég információ áll a rendelkezésre, hogy mit olvasunk, milyen filmeket nézünk, stb. és ebből könnyedén fel lehet épiteni bárki személyét, leellenőrizvén, hogy meghajol vagy sem az álloképnek. Ezentúl már csak eszközökre van szükség a manipulációhoz, hogy személyre szabott reklámokat kapjunk, ezzel is éltetve és gyarapitva a kereskedelem pénzeszsákjait, hogy olyan világi dolgokkal foglajanak le amelyekkel, észrevétlenül mit sem sejtve ellentmondunk Isten törvényeinek.

Adtabázisok tartanak fogva, szükségük van reánk modern rabszolgaként, csak igy termelhet profitot a kereskedelem, és csak igy támogathatóak a méregdrága választási kampányok. A vallási ünnepekkel is ugyancsak a kereskedelem kincsestárát gazdagitjuk, egyikben sincs már jelen Isten, nem is beszélve, hogy Jézus csak a Páska ünnepével egybeeső utolsó vacsorát jelölte meg mint megemlékezés napja (Lukacs 22:19) és a feltámadását és királyságát hirdetni, nem a születését, hiszen az már a teremtéskor megtörtént (Mikeás 5:2; Péld 8:22-30) ….. cirkusz és kenyér …..

Kiegészités: Wikipedia: A pápai korona felirata ugyanis „Isten fiának helytartójára” utal, ami latinul így írandó: VICARIVS FILII DEI. Az említett értelmezés szerint, ha a felirat azon betűit, amelyeket római számként olvashatunk, összeadjuk, az eredmény éppen 666 lesz. A Wikipedia szerint, a Fenevad belyege a Pápa koronáján van, tehát a cikk irója szerint a Fenevad az maga a Pápa. A napjaink politikai és gazdasági infrastrukturájában, a vatikáni hatalom meg tudná állitani azt, hogy sokan ne adjanak es ne vegyenek? Van beleszolása olyan politikai és gazdasági körökbe mind ázsia, ahol a budhizmus és a hinduizmus az uralkodó vallás, vagy a nagyrészt neoprotestáns észak-amerikai körökbe, esteleg az iszlám uralta közel-keletre és az ortodox kelet-europa politikájába? Egyértelmű, a nagy Babilon leomlófélben van.(Jel 18:2,3) Továbá a Pápa és az Isten népét üldöző keresztény hatalom a Jelenések könyvében mint a nagy BABILON van megnevezve, aki részeg a szentek vérétől, aki felüll a Fenevad hátára (Jel 17:5-6). Tehát a pápai hatalom(Isten népét üldöző vallás) nem egy és ugyanaz mint a Fenevad, csak része hatalmának a kalmárokkal(kereskedelem) és a királyokkal(politika) együtt. (Jel 18:3; 18:9,11)

( Forrás: krisztus.ro)

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile